تاريخ: 1398/07/06

 برگزاری مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران - گرجستان

برگزاری مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران - گرجستان

زمان برگزاری : 24 مهرماه 98 ساعت 16 الی 17

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت