تاريخ: 1398/07/02

 برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و روسیه

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و روسیه

زمان : 24 مهر ماه 98 ساعت 14 

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت