تاريخ: 1398/06/25

 مجامع اتاق مشترک بازرگانی ایران - سوئیس

مجامع اتاق مشترک بازرگانی ایران - سوئیس

زمان : 23 شهریور ماه 98 ساعت 15 الی 16 

مکان : طبقه هشتم اتاق ایران 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت