تاريخ: 1398/06/23

  صدور ضمانت نامه بانکی توسط بانک تعاون برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی ‍

  با توجه به اعلام بانک توسعه اسلامی شعبه بصره عراق کلیه شرکت های ایرانی برای صدور ضمانت نامه بانکی توسط بانک تعاون برای شرکت های خدمات فنی و مهندسی ‍

می توانند به شعب این بانک در تهران مراجعه کنند 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت