تاريخ: 1398/06/23

 مزایده ذخایر زیر زمینی شهر نارین قرقیزستان

مزایده ذخایر زیر زمینی شهر نارین قرقیزستان


برای دریافت اطلاعات این مزایده به وبسایت www.gkpen.kg مراجعه کنید 
یا با شماره تماس  996312904040  داخلی 1023 تماس حاصل فرمایید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت