تاريخ: 1398/06/10

 رویداد های نمایشگاهی صنعت نساجی ازبکستان

رویداد های نمایشگاهی صنعت نساجی در بازه زمانی 18 الی 22 شهریور ماه 98 در ازبکستان به پیوست ارائه می شود :

http://www.tccim.ir/Images/Docs/namayeshgah.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت