تاريخ: 1398/06/04

 مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده ) اتاق مشترک ایران - روسیه

مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده ) اتاق مشترک ایران - روسیه

زمان :24 شهریور ماه 98 - ساعت 15 

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت