تاريخ: 1398/06/02

  مکانیزم ورود دارو و تجهیزات پزشکی به کشور عراق

مکانیزم ورود دارو و تجهیزات پزشکی به کشور عراق

برای دریافت مقرارت ورود دارو و تجهیزات پزشکی به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/daru.pdf


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت