تاريخ: 1398/05/26

 معرفی اتاق بازرگانی ایران و امارت به بازرگانان و تولیدکنندگان اتاق تهران

معرفی اتاق بازرگانی ایران و امارت به بازرگانان و تولیدکنندگان اتاق تهران

تلفن ارتباط برای همکاری با این اتاق مشترک : 888110525

برای اطلاع از فعالیت ها و شناخت رئیس و اعضای هیات مدیره به سایت این اتاق به آدرس : www.iccima.ir مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت