تاريخ: 1398/05/06

 اولین همایش اقتصادی خزر جهت اعزام هیات تجاری به کشور ترکمنستان

اولین همایش اقتصادی خزر جهت اعزام هیات تجاری به کشور ترکمنستان

زمان : 20 الی 2 مرداد 98

مکان : آوازه ترکمنستان

تلفن تماس : 85732375

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت