تاريخ: 1398/04/29

  اعزام هیأت تجاری به ترکمنستان

 اعزام هیأت تجاری به ترکمنستان همایش اقتصادی خزر

زمان : 20 الی 21 مرداد ماه 98

مکان :شهر آوازه ترکمنستان

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت