تاريخ: 1398/04/29

 دومین همایش تجارت با شرق آفریقا

دومین همایش تجارت با شرق آفریقا

زمان : دوم مرداد ماه 98 ساعت 9 الی 13 

مکان : سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران 

تلفن : 86085811

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت