تاريخ: 1398/04/29

 اعزام هیات تجاری به بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه

اعزام هیات تجاری به بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه

زمان : 2 الی 5 مهرماه 98

مکان : نمایشگاه های بین المللی مسکو

تلفن تماس : اتاق بازرگانی کرج  026 - 33420186

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت