تاريخ: 1398/04/18

  تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه

تغییر تاریخ برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت با سوریه

این همایش با دو هفته تاخیر و در تاریخ 5 مرداد ماه 98 برگزار می شود 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت