تاريخ: 1398/04/16

  مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان

 مجامع عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و افغانستان

زمان : 22 تیرماه 98 ساعت 16:00

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 8573000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت