تاريخ: 1398/04/16

 فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین انجمن قیر ایران

فراخوان ثبت نام در مجمع موسسین انجمن قیر ایران

مهلت ثبت نام : تا 17 تیرماه 98

محل ثبت نام : طبقه 5 اتاق بازرگانی ایران - معاونت نشکل های اتاق ایران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت