تاريخ: 1398/04/16

  همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان

 همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان

زمان : 19 تیرماه 98 ساعت 10 صبح 

مکان :طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.cefavaza2019.gov.tm  مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت