تاريخ: 1398/04/16

 مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و قزاقستان

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و قزاقستان

زمان : 29 تیرماه 97 ساعت 13:30

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 8573000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت