تاريخ: 1398/04/16

 مجمع عمومی ایران و ترکیه

مجمع عمومی ایران و ترکیه

زمان : 1 مرداد 98 ساعت 14:00

مکان : طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85732377

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت