تاريخ: 1398/04/15

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و آفریقا

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و آفریقا

زمان : 24 تیرماه - ساعت 14 

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه ششم

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت