تاريخ: 1398/04/12

  شرکتهای قزاقی

 شرکتهای قزاقی فعال در حوزه استخراج و تولید آرتمیای سالینا 

نماینده سفارت : آقای تولگنو کالیبای 

تلفن تماس : (+777) 58375352 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت