تاريخ: 1398/04/12

 نوبت دوم مجامع فوق العاده سالیانه اتاق ایران و امارات

نوبت دوم مجامع فوق العاده سالیانه اتاق ایران و امارات

زمان : 18 تیرماه 98 ساعت 14:00

مکان : اتاق بازرگانی ایران - ساختمان شمالی 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت