تاريخ: 1398/04/10

  نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

 نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایرا‍ن و اتریش

زمان : چهارشنبه 26 تیرماه 98 ساعت  15:30

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه هشتم 

تلفن تماس : 85730000 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت