تاريخ: 1398/04/10

  نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

 نوبت اول مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایرا‍ن و انگلیس

زمان : 25 تیرماه 98 ساعت 15:00

مکان : اتاق بازرگانی تهران - خیابان وزرا - روبروی خیابان 21 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت