تاريخ: 1398/04/10

  مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و روسیه

 مجمع اتاق ایران و روسیه

زمان : یکشنبه 23 تیرماه 98 ساعت 15:00

مکان : طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 86730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت