تاريخ: 1398/04/10

  برگزاری مجمع عمومی ایران و کویت

 برگزاری مجمع عمومی ایران و کویت 

زمان : به زودی در اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت