تاريخ: 1398/04/10

 مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک ایران و کانادا

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک ایران و کانادا

زمان : 24 تیرماه 98 ساعت 14:30 

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت