تاريخ: 1398/04/10

 مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و برزیل

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و برزیل

زمان : 18 تیرماه 98 ساعت 10 صبح

مکان : طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت