تاريخ: 1398/04/10

 مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و هند

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و هند

زمان : 31 تیرماه98 ساعت 15:00 

مکان : ساختمان اتاق بازرگانی ایران- ساختمان جدید طبقه اول

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت