تاريخ: 1398/03/20

 مجمع انجمن جوانان در سایت اتاق تهران

مجمع انجمن جوانان در سایت اتاق تهران

زمان : 26 خرداد ماه 98 ساعت 8 صبح 

مکان : سالن امین الضرب ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران

تلفن تماس : 88723801 - امور تشکل ها

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت