تاريخ: 1398/03/20

  مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و هند

 مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک ایران و هند

زمان : سه شنبه 28 خرداد ماه 98 - ساعت 14 

مکان : اتاق بازرگانی ایران طبقه اول ساختمان جدید

تلفن تماس :  85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت