تاريخ: 1398/03/20

 مجامع عمومی فوق العاده سالیانه اتاق مشترک ایران و استرالیا

مجامع عمومی فوق العاده سالیانه اتاق مشترک ایران و استرالیا

زمان :  4 تیرماه 98 ساعت 15 

مکان :  سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران

تلفن تماس : 8573000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت