تاريخ: 1398/03/08

 برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و ایتالیا

برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و ایتالیا

زمان : 21 خرداد 98 ساعت 15 

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت