تاريخ: 1398/03/08

  برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و سوئد

 برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و سوئد

زمان : 27 خرداد 98 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس ساختمان شمالی اتاق ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت