تاريخ: 1398/03/08

 برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و هلند

برگزاری مجمع عمومی اتاق ایران و هلند

زمان : دوشنبه 3 تیرماه 98 ساعت 15 

مکان : اتاق بازرگانی ایران - طبقه اول ساختمان جدید

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت