تاريخ: 1398/03/08

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا

زمان : 3 تیرماه 98 ساعت 15 

مکان : طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت