تاريخ: 1398/03/08

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

زمان : 4 تیرماه 98 ساعت 8.30 صبح 

مکان : اتاق بازرگانی ایرات - طبقه هشتم

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت