تاريخ: 1398/03/07

 ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان کشورمان با عراق

با توجه به ضرورت ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان کشورمان با کشور عراق 

اطلاعات مربوط به رایزنان بازرگانی از طریق سایت tpo.ir قابل دسترسی است 

تلفن های تماس : 009647700055153
 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت