تاريخ: 1398/02/30

 مجمع عمومی اتاق ایران و کانادا

مجمع عمومی اتاق ایران و کانادا

زمان : روز دوشنبه 27 خرداد ماه 98 ساعت 15 

مکان : طبقه ششم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت