تاريخ: 1398/02/30

  لیست سمینارهای آموزشی پیشنهادی صنعت گردشگری

 لیست سمینارهای آموزشی پیشنهادی صنعت گردشگری لینک زیر قابل مشاهده است 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/amozesh_3.pdf


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت