تاريخ: 1398/02/24

 مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و ویتنام

مجمع عمومی اتاق ایران و ویتنام


زمان : 19 خرداد 98 ساعت 14

مکان : طبقه ششم اتاق ایران

تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت