تاريخ: 1398/02/24

 مجمع عمومی اتاق ایران و اسپانیا

مجمع عمومی اتاق ایران و اسپانیا

زمان : 20 خرداد 98 ساعت 14

مکان : طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران

تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت