تاريخ: 1398/02/16

 بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی

به پیوست تصویر نامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی آمده است 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/tamin ejtemaee.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت