تاريخ: 1398/02/15

  اجاره بهای نگهداری محموله های تجاری در فرودگاه تاشکند

 اجاره بهای نگهداری محموله های تجاری در فرودگاه تاشکند از تاریخ 11 خرداد تغییر خواهد کرد 

اجاره بهاری نگهداری محموله صرف نظر از نوع انبار (تجاری / گمرکی ) بابت یک تن بار طی یک شبانه روز 358 هزار صوم با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ( طبق قوانین جاری مالیات در کشور ازبکستان)خواهد بود 


شماره فکس بخش تجاری : 71- 1402991


 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت