تاريخ: 1397/12/25

 دستورالعمل وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه

دستورالعمل وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه برای صادرات سیب زمینی 

 

برای دریافت دستور العمل به فایل پیوست مراجعه کنید : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/potato.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت