تاريخ: 1397/12/18

  بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه واردات در مقابل صادرات

 بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات رویه واردات در مقابل صادرات 

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست : 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/saderat varedat.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت