تاريخ: 1397/12/18

  دستورالعمل اجرایی تامین مالی جهت آگاهی و بهره برداری

 دستورالعمل اجرایی تامین مالی جهت آگاهی و بهره برداری

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/Full+page+photo.pdf


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت