تاريخ: 1397/12/05

 پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها

پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

زمان : ششم اسفند ماه 97

مکان : موسسه محک

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت