تاريخ: 1397/11/15

 مجمع موسسین انجمن حرفه ای روشنائی و نورپردازی استان تهران

مجمع موسسین انجمن حرفه ای روشنائی و نورپردازی استان تهران

زمان برگزاری : 24 بهمن ماه 97

محل برگزاری : ساختمان شماره 3 اتاق تهران 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت