تاريخ: 1397/11/07

 طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور

طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کندی 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/tosee.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت